U ovoj situaciji se ugovor o doživotnom izdržavanju može poništiti

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (primalac izdržavanja), obavezuje da se posle njegove smrti na drugu ugovornu stranu (davalac izdržavanja), prenese svojinu tačno određenih stvari ili neka druga prava. Davalac izdržavanja se tada obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Predmet samog ugovora najčešće su nekretnine i to stanovi, ali mogu biti i veće nekretnine, kao što su kuće ili vikendice.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od veoma retkih ugovora koje su ranije isključivo overavale sudije, a sada to rade notari, pa je samim tim i njegova važnost velika. Glavna posledica se sastoji u tome da imovina obuhvaćena ugovorom ne ulazi u sastav zaostavštine, što znači da naslednici, posle njegove smrti ne nasleđuju, recimo, stan koji je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

Veoma je važno da sudija upozori obe strane, naročito primaoca izdržavanja, da nakon njegove smrti naslednici nemaju pravo na, recimo, taj stan ili kuću koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

Međutim, postavlja se pitanje da li je i u kojoj situaciji moguće poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju? Ovaj momenat je upravo taj zbog koga i dolazi do velikih problema prilikom kupovine nekretnine od osobe koja je na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju dobila stan.

Odgovor je potvrdan, a evo i kako.

Zakonski naslednici mogu tražiti poništavanje ugovora

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ovaj ugovor, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja, ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. To znači da je osoba koja je davala izdržavanje svesno pristala na to isključivo zbog bolesti primaoca izdržavanja, kako bi nakon njegove smrti dobila stan.

„Pre nego što krenete u samu proceduru kupovine stana, angažujte pravnika ili proverenu agenciju za nekretnine, čiji će pravnici detaljno utvrditi: koliko je pre smrti primaoca izdržavanja zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju, koliko godina je imao primaoc izdržavanja u momentu zaključenja ugovora, kao i da li je ugovor overen pred sudijom. Provera svega ovoga je veoma važna, jer su to osnovi za ništavnost takvog ugovora i za njegovo pobijanje od strane zakonskih naslednika, što bi za novog kupca svakako bio veliki problem“, objašnjava Tamara Jurenić.

Zakonski naslednici mogu poništiti ugovor, odnosno zahtevati poništaj ugovora, u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor (pri čemu taj rok ne može početi da teče pre primaočeve smrti), a najkasnije u objektivnom roku od tri godine od dana smrti primaoca izdržavanja.

Dakle, iako ugovor overava sudija lično, njega je moguće raskinuti i od strane naslednika, što može predstavljati veliki problem, naročito ako ste došli do stana od osobe koja je tu nepokretnost stekla ovim ugovorom, jer ako se on poništi, gubite pravo na nekretninu.

Zbog toga, ako vam se baš dopadne takav stan, angažujte pravnika, sa kojim ćete detaljno proučiti sam sadržaj ugovora i uvideti da li ima naslednika, kao i da li su svi oni obavešteni o postojanju ovakvog dokumenta i o ishodu koji proističe iz njega.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar