Криза на страни подстанара

Из­нај­ми­ти на­ме­ште­ну, ком­фор­ну гар­со­ње­ру у цен­тру пре­сто­ни­це за ци­фру ма­њу од 200 евра до­не­дав­но је био са­мо пу­сти са­нак бе­о­град­ских под­ста­на­ра, али је сад и то мо­гу­ће. Еко­ном­ска кри­за и оп­шта бес­па­ри­ца очи­то су сма­њи­ле и апе­ти­те ста­но­да­ва­ца, па су, бар ако је ве­ро­ва­ти пре­сто­нич­ким аген­ти­ма за из­да­ва­ње не­крет­ни­на, це­не из­најм­љи­ва­ња ста­но­ва у глав­ном гра­ду прет­ход­них ме­се­ци „па­ле“ 20 од­сто. Аген­ти се жа­ле да је по­сла све ма­ње и оче­ку­ју да ће се тренд на­ста­ви­ти и у на­ред­ном пе­ри­о­ду.

– Зи­ма ни­је баш по­год­на за про­це­ну ста­ња тр­жи­шта не­крет­ни­на. Тад се, и кад ни­је кри­за, ста­но­ви те­же из­да­ју, јер ни­ко не­ће да се се­ли зи­ми, а и за­кон за­бра­њу­је ста­но­дав­ци­ма да да­ју от­каз у пе­ри­о­ду од 1. де­цем­бра до 28. фе­бру­а­ра. Ипак, у по­ре­ђе­њу са истим пе­ри­о­дом прет­ход­них го­ди­на, вид­но је да је це­на за­куп­ни­не опа­ла. Све ви­ше љу­ди је без по­сла, пла­те су све ма­ње, па са­мим тим и ма­ње има­ју мо­гућ­но­сти да из­дво­је но­вац ко­ји за­куп­ци тра­же. Ипак, ни­су са­мо под­ста­на­ри ти ко­ји тра­же на­шу по­моћ, јер нам се у зад­ње вре­ме све ви­ше ја­вља­ју и ста­но­дав­ци, тра­же­ћи на­шу аси­стен­ци­ју у про­на­ла­же­њу по­у­зда­них за­ку­па­ца. Из ис­ку­ства твр­дим да мо­гу да бу­ду пред­у­сре­тљи­ви и, ако је не­ко баш за­ин­те­ре­со­ван за стан, вољ­ни су да спу­сте це­ну. Це­не ве­ћих ста­но­ва су опа­ле и до 20 од­сто, па та­ко, на при­мер, стан од 100 ква­драт­них ме­та­ра на Вра­ча­ру, ко­ји је ко­штао 600 евра у апри­лу, са­да мо­же да се из­нај­ми за 500. Што се ма­њих ста­но­ва ти­че, стан од 40 ква­дра­та на Дор­ћо­лу ко­штао је 200 евра, а са­да је 140 евра за ме­сец – об­ја­шња­ва Мир­ко Мир­ко­вић, адво­кат Удру­же­ња под­ста­на­ра „Ве­ле­град“.

И Ка­ћа Ла­за­ре­вић, ди­рек­тор­ка Аген­ци­је за про­мет не­крет­ни­на­ма „Ал­ка“, при­зна­је да је очи­глед­но да љу­ди не­ма­ју нов­ца.

– Мла­ди се нај­че­шће вра­ћа­ју жи­во­ту са ро­ди­те­љи­ма, или се удру­жу­ју са дру­го­ви­ма и дру­га­ри­ца­ма да би по­де­ли­ли тро­шко­ве, а па­ра не­ма ни за стам­бе­не кре­ди­те. Де­ша­ва се да ме­се­ци­ма ста­но­дав­ци че­ка­ју на из­најм­љи­ва­ње свог ста­на, па су при­си­ље­ни да спу­сте це­не. Од по­чет­ка еко­ном­ске кри­зе до­ста стра­на­ца је оти­шло из Бе­о­гра­да, па су и це­не ве­ли­ких ста­но­ва до­ста опа­ле, а чак су це­не ма­њих ста­но­ва ни­же, не то­ли­ко ко­ли­ко као ве­ћи, али ипак осет­но – твр­ди Ка­ћа Ла­за­ре­вић.

Са овим се сла­жу и за­по­сле­ни у Аген­ци­ји „Зо­на­рент“, ко­ји на­во­де да су це­не опа­ле по­себ­но ка­да су у пи­та­њу ве­ли­ки ста­но­ви и по­слов­ни про­сто­ри, чак до 30 од­сто, а да је ко­ли­чи­на нов­ца ко­ју тре­ба из­дво­ји­ти за стан од око 40 ква­дра­та ни­жа од 10 до 20 од­сто.

На­рав­но, са­ми под­ста­на­ри ми­сле дру­га­чи­је.

– Не­дав­но сам тра­жио стан и мо­гу да по­твр­дим да су це­не ни­же, али углав­ном сим­бо­лич­но, за 10 до 20 евра – ја­да се Ми­лош Фо­лић, сту­дент Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та, док еко­но­ми­ста Би­ља­на Ра­ди­во­је­вић не­ма при­јат­на ис­ку­ства из пе­ри­о­да „тра­га­ња“ за ста­ном.

– Пре не­ко­ли­ко ме­се­ци тра­жи­ла сам стан и као увек, би­ло је то вр­ло не­при­јат­но ис­ку­ство. Ме­ђу­тим, ус­пе­ла сам да на­ђем од­го­ва­ра­ју­ћи стан, пре­ко „ве­зе“, јер дру­га­чи­је не мо­же. По­себ­но не пре­ко аген­ци­ја, ко­ји­ма ви­со­ке це­не од­го­ва­ра­ју јер ве­ћи­ном ра­де на про­це­нат – твр­ди она и до­да­је да ста­но­ви је­су јеф­ти­ни­ји, али кад се то сни­же­ње по­ре­ди са ин­фла­ци­јом, до­ђе се на исто.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar