Kako odložiti plaćanje poreskog duga

U poreskom postupku nadležna uprava donosi rešenje o osnovici, stopi i visini poreske obaveze. Za razliku od poreskog kredita, koji predstavlja umanjenje poreske obaveze po osnovu članova domaćinstva, stanovanja u predmetnoj nepokretnosti i sl., u propisanim procentima, poreska uprava može, na zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, da odloži plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

O odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova, na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva poreskog obveznika i pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika, odlučuje ministar ili lice koje on ovlasti. Ovom odlukom može da se odobri jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci. Odluka mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje odobrava.

Plaćanja poreskog duga odlaže se potpisivanjem sporazuma izmeću poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem poreske uprave. Poreski obveznik daje sredstva za obezbeđenje naplate, koja ne mogu biti manja od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže, odnosno do iznosa koji njegova finansijska situacija dopušta. Ta sredstva su hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika, zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150 odsto visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje, trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može da se naplati.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova odloženog plaćanja, poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti odlaganje i dospeli, a neplaćeni poreski dug naplatiti iz sredstava obezbeđenja ili u postupku prinudne naplate nad poreskim obveznikom.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar