Ko nasleđuje poreske obaveze ?

Neizmirene poreske obaveze prelaze na naslednike, ali samo u okviru vrednosti nasleđene imovine. To znači da naslednici nasleđuju ne samo imovinu već i dugove ostavioca, ali te dugove plaćaju samo u granicama vrednosti nasleđene imovine.

Na primer, ukoliko ostavilac prilikom kupoprodaje nepokretnosti nije platio porez na prenos apsolutnih prava, obaveza prelazi na naslednike, zajedno sa prelaskom svojine na predmetnoj nepokretnosti. Tada je naslednik, i u slučaju da je oslobođen poreske obaveze na nasleđe, u obavezi da isplati neizmirenu poresku obavezu ostavioca, i to po stopi koja važi u momentu podnošenja poreske prijave nadležnom organu.

Ukoliko ima više naslednika, oni dug nasleđuju srazmerno svom udelu u nasleđu, i to u momentu prihvatanja nasledstva. Kada nasleđena imovina nije dovoljna da se namiri dug, nenamireni deo poreskog duga se otpisuje. Ukoliko ostavilac nema naslednika, ili se nijedan od naslednika nije prihvatio nasleđa, ostaviočeva obaveza se gasi.

U slučaju poslovno nesposobnog fizičkog lica i u slučaju odsutnog fizičkog lica kome se ne zna prebivalište, poresku obavezu ispunjava zastupnik, i to iz imovine poreskog obveznika. Ako ta imovina nije dovoljna da se namiri dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja, nenamireni deo duga se otpisuje.

Ako lice postane poslovno sposobno, na primer kada se radi o maloletniku koji postaje punoletan, ili se poreski obveznik pojavi, rešenje o otpisu poreskog duga se ukida, ali ne obračunava se kamata za period od dana kada je nenamireni poreski dug dospeo do dana kada su razlozi prestali.
Zakonski zastupnici su, na primer, roditelji maloletnog deteta, staralac poslovno nesposobnog štićenika, ili zastupnik po službenoj dužnosti koga postavlja poreska uprava, i to: poreskom obvezniku nepoznatog prebivališta, nerezidentu koji nije obavestio poresku upravu o svom punomoćniku, nepoznatom vlasniku imovine koja je predmet poreskog postupka, ili kada poreski obveznik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku, kao i poslovno nesposobnom licu koje nema zakonskog zastupnika, i o tome odmah obaveštava organ starateljstva.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar