Žiranti koji otplaćuju tuđe kredite imaju pravo na deo uzete nepokretnosti

Građani koji su žiranti i otplaćuju kredite, imaju pravo da od glavnog dužnika kome su bili jemci traže da im vrate dug koji je banka naplatila od njih, a imaju pravo i na deo nepokretnosti za onoliko koliko su uplatili novca za stambeni kredit.

Banke nerado saopštavaju koliko žiranata plaća tuđi dug, a procene se kreću da ih je nekoliko stotina. Da bi od žiranta banka mogla da naplati zajam potrebna je i sudska odluka, a prema nekim starijim podacima na sudu je bilo oko 2.300 takvih slučajeva prošle godine.

Umesto žiranata, banke uglavnom sve više kao obavezno obezbeđenje uzimaju menice korisnika kredita. Ovo pravilo se ne odnosi jedino za stambene i auto kredite kod kojih se zahtevaju druga sredstva obezbeđenja. Osim menice i hipoteka, polisa osiguranja...

Ne postoji banka u Srbijij u kojoj nema građana koji umesto glavnog dužnika otplaćuju zaduženja po kreditu.

- Uvek nastojimo da pronađemo rešenje sa korisnikom kredita ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih klijent nije u mogućnosti da nastavi servisiranje obaveza. Tek po iscrpljivanju svih mogućnosti za pronalaženjem rešenja sa korisnikom kredita, obraćamo se žirantima i pristupamo aktiviranju administrativnih zabrana - objašnjavaju u Komercijalnoj banci.

A da žiranti u Srbiji muče muku dokaz su i obraćanja Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Dešavalo se da mnogi ni ne znaju da glavni dužnik u dužem periodu ne izmiruje svoje obaveze i da oni moraju da to učine umesto njih. Pa se događalo i da osim svog otplaćuju i tuđ kredit.

- Građanima koji su žiranti je ukazivano na odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kojima je propisano da žirant koji je izmirio obaveze prema banci glavnog dužnika ima pravo da od njega potražuje iznos koji je banka naplatila od njega. Ukoliko je bilo jemstvo po stambenom kreditu, to takođe znači da jemac ima pravo na deo nepokretnosti shodno visini uplaćenog novca, a na osnovu ugovornih obaveza - kažu u Narodnoj banci Srbije.

Inače, sva prava i obaveze žiranta, regulisana su Ugovorom o kreditu/jemstvu. Potpisom ugovora žirant je saglasan sa preuzimanjem obaveza korisnika kredita, u slučaju da nastupe okolnosti zbog kojih korisnik kredita nije u mogućnosti da nastavi sa servisiranjem obaveza. Ako ni žirant ne izmiruje obaveze, banka pokreće sudski postupak protiv i korisnika kredita i žiranta.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar