Žarkovo uskoro dobija nove stambene objekte, saobraćajnu i infrastrukturnu opremu

Žarkovo bi uskoro moglo da dobije novu saobraćajnu i infrastrukturnu opremu, kao i nove stambene objekte.

Ovo je predviđeno Nacrtom plana detaljne regulacije za deo naselja Žarkovo, između ulica Ilije Đuričića, Zorine, Rajka Ružića, Provalijske, Branka Cvetkovića i Vodovodske. Nacrt plana je na javnom uvidu do 22. novembra 2018. godine u Gradskoj upravi Beograda.

Plan je doneta na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kojom se predlaže definisanje površina javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, planiranje kapaciteta izgradnje u skladu sa potencijalima i ograničenjima prostora.

Cilj izrade plana je definisanje površina javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, planiranje kapaciteta izgradnje u skladu sa potencijalima i ograničenjima prostora. Osnovno ograničenje u planiranju obuhvaćenog prostora predstavlja postojeća izgrađenost – veliki broj objekata višeporodičnog stanovanja sa evidentnim podstandardnim razmakom između objekata.

Područje PDR-a zauzima površinu od 13 hektara na delu teritorije opštine Čukarica. Prema planu generalne regulacije, područje se nalazi u površinama namenjenim za izgradnju javnih saobraćajnica, kao i za namenu stanovanja u zonama transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje i zonama porodičnog stanovanja, gde je predviđena sanacija neplanski formiranih blokova. Planom je predviđeno da se broj stanova poveća sa 711 na 1537, broj lokala sa 8 na 31
broj stanovnika sa 1932 na 4150, broj zaposlenih sa 22 na 85, a prosečan indeks izgrađenosti sa
1,2 na 1,6.

Granicom plana bilo je potrebno potpuno obuhvatiti i redefinisati regulaciju Zorine ulice, jer važeći Detaljni urbanistički plan Trgovačka ne sadrži potrebne elemente za njeno formiranje. U pogledu vodosnabdevanja predviđena je zamena svih cevovoda koji su manjeg prečnika od 150 mm, a kanalizacija se planira po odvojenom sistemu, gde će prečnik fekalne kanalizacije biti najmanje 250, a atmosferske 300 mm.

Smeštaj dece predškolskog uzrasta, uz već postojeće objekte u neposrednom okruženju, planira se u okviru dve lokacije predškolskih ustanova, čiji će smeštajni kapacitet biti ukupno oko 140. Na uglu ulica Belog bagrema i Rajka Ružića planirana je javna zelena površina – skver površine oko 250 metara kvadratnih, na kojoj se planira parterno uređenje sa travnjkom i niskim rastinjem.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar