Legalizacija: Dozvola i bez krova

Šta sadrži Pravilnik o uslovima i načinu legalizacije koji je stupio na snagu ove nedelje: Moguća prijava nezavršenih zdanja, ali uz plan za okončanje posla

Objekti, koji su bez građevinske dozvole završeni do 11. septembra 2009. godine mogu da budu legalizovani, ako su vlasnici u zakonom predviđenom roku podneli zahtev, stoji u Pravilniku o uslovima i načinu legalizacije, koji je potpisao ministar Oliver Dulić. Za takva zdanja, ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uslove, jednim rešenjem izdaće se građevinska i upotrebna dozvola. Ali, prema pravilniku, građevinska dozvola biće izdata naknadno i za objekte sa minimalnim stepenom izgrađenosti.

Dakle, dovoljno je da su izvedeni grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom odnosno da objekat ima noseće elemente. To su temelj, zidovi, armirani betonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armirana betonska tavanica. Po novom pravilniku moguća je legalizacija i ako nije postavljena spoljna stolarija, ako nije ukrovljen objekat, nisu postavljene unutrašnje instalacije, niti su odrađeni završni građevinsko-zanatski radovi. Takva zdanja imaju pravo na građevinsku dozvolu, s tim što će vlasnik biti u obavezi da u određenom roku završi objekat i tek onda stekne pravo na podnošenje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole.

Pravilnikom su jasno definisani i popusti za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Naknada se umanjuje za 99 odsto za svakih 25 kvadrata po članu domaćinstva za porodične kuće i stanove do 100 kvadrata. Za sledećih sto kvadrata naknada se umanjuje za 60 odsto, ali ovi astronomski popusti važe samo za objekte sazidane van ekstra i prve gradske zone. Ako porodica ima manje od četiri člana umanjenje od 99 odsto primenjuje se po članu domaćinstva, a naknada za ostatak površine do 100 kvadrata umanjuje se za 60 odsto. Za poslovni prostor popusta nema. Prema Pravilniku pravo na popust može da se ostvari samo ako se do 30. juna 2012. godine zaključi ugovor sa nadležnom direkcijom za zemljište ili se do tog roka sa lokalnom samoupravom ugovori prikupljanje neophodne dokumentacije.

Ako upravljač regionalnog, lokalnog puta ili zelene površine izda pismenu saglasnost moguća je legalizacija i objekata sazidanih u zaštitnom pojasu saobraćajnica i na zelenoj površini (pod uslovom da nije reč o uređenoj javnoj zelenoj površini). Ukoliko pismenu saglasnost izda organizacija koja se bavi poslovima zaštite kulturnih dobara moguća je legalizacija i objekata izgrađenih u zaštićenim zonama.

NEMA USLOVA

PRAVO na legalizaciju neće imati vlasnici koji su svoja bespravna zdanja sazidali na infrastrukturnim koridorima. Takođe, nema legalizacije ni za objekte izgrađene na zemljištu nepovoljnom za građenje ili sazidane od materijala koji ne obezbeđuju trajnost i sigurnost objekta.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar