Kako do kupovine stana na kredit

Siguran krov nad glavom svima nam je prioritet. Nažalost, činjenica je da veliki broj građana i dalje živi po iznajmljenim stanovima jer sa našim platama teško ne može zaraditi i uštedeti za kupovinu čak i nekoliko kvadrata.

Oni hrabriji sa redovnim i pristojnim primanjima ovaj problem rešavaju putem stambenih kredita, jer i to je isplativije nego godinama plaćati kiriju od koje na kraju korist ima samo vlasnik stana.

Ali da li je tako lako doći do stana preko kredita?

Banke su odavno pooštrile kriterijume za odobravanje kredita. Posle nagle ekspanzije kreditne aktivnosti banaka i davanja kredita i šakom i kapom, usledio je set propisa što centralne banke, što svake poslovne banke kako bi se što bolje zaštitile od rizika.

Osnivanjem Kreditnog biroa podaci o zaduženosti su postali dostupni svim finansijskim institucijama koje koriste njegove usluge, dok je osnivanjem Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita povećana kreditna aktivnost banaka kada su u pitanju stambeni krediti.

NKOSK je institucija koja je osnovana kako bi se pre svega regulisalo funkcionisanje tržišta stambenih kredita u cilju pokrivanja rizika naplativosti, što direktno utiče na smanjenje bankarske kamatne stope.

I koliko su ranije procedure dobijanja stambenog kredita bile zaista kratke i sa minimum dokumentacije, od uvođenja ovih institucija i seta propisa koje banke moraju da poštuju, procedure su se maksimalno zakomplikovale i produžile.

Prva i osnovna stvar je imati tačnu informaciju šta je sve od dokumentacije potrebno da biste uopšte podneli zahtev za kredit. Za ovu informaciju potrebno je malo više od pukog umeća čitanja onog što je napisano.

U prevodu, sve ono što pročitate na spisku potrebne dokumentacije za stambeni kredit treba pročitati sa razumevanjem i tražiti objašnjenje ukoliko je nešto što je navedeno na spisku vama nepoznato.

I naravno, iako je spisak dokumentacije nezanemarljivo dugačak, varate se ako mislite da je to sve što vas čeka.

Jer tek vas čeka odabir banke, kao i stana (ukoliko ga već niste ranije našli), sklapanje predugovora i podnošenje zahteva banci.

U zavisnosti od toga za koji kredit podnosite zahtev, morate znati da vremenski okvir odobravanja i realizacije kredita može varirati od srećnih mesec dana pa do neverovatnih šest meseci, kao u slučaju subvencionisanih kredita.

A upravo to su situacije na koje niko nije spreman, i još gore, na koje ne može uticati.

Naime, nije neobično da se sam postupak dobijanja kredita dodatno produži jer treća institucija od koje je potrebno nabaviti neki papir, odugovlači i uzima nam ono najbitnije u ovakvom procesu – vreme.

Isto tako nije neobično da u zemlji Srbiji ponestane novca za isplatu subvencija za kredite i onda stotine klijenata kojima su krediti odobreni a ugovori potpisani čekaju mesecima na isplatu.

Vreme, novac za plaćanje silnih taksi i troškova i uredna dokumentacija su ono što svako mora da ima ukoliko želi da kupi stan na kredit.

Raspolaganje tačnim i preciznim informacija je neophodnost današnjice. Jer krajnje je neozbiljno započeti bilo kakav posao, ako nemamo spisak svega onog što nam je potrebno, kao i sve korake koje moramo napraviti.

Kada razmišljamo o stambenom kreditu, jedna od osnovnih stavki koja mora biti u potpunosti zadovoljena je sama dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva. A ova stavka uopšte nije jednostavna.

Naravno pored standardnog bančinog obrasca zahteva za kredit koji uključuje i potvrdu o visini primanja i zaposlenju korisnika i solidarnog dužnika, u ovu gomilu dokumentacije morate najmanje pribaviti i sledeće:

• lična karta ili neki drugi lični dokument korisnika kredita, odnosno solidarnog dužnika, sa slikom (pasoš, vozačka dozvola,...); izveštaj Kreditnog biroa i za korisnika kredita i za solidarnog dužnika; ugovor o kupovini nekretnine, overen u sudu, ili predugovor, koji ne mora biti overen u sudu; fotokopije poslednjih računa

• ako je reč o kreditu za izgradnju/adaptaciju, predmer i predračun radova, odnosno, ugovor sa izvođačem radova i, ukoliko je u pitanju izgradnja/rekonstrukcija, pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju/rekonstrukciju;

• ugovor o kreditu za kupovinu/adaptaciju/izgradnju nepokretnosti;

• izvod iz zemljišne knjige, izvod iz lista nepokretnosti, zapisnik o izlaganju ili tapija izdata od strane opštine i overena od strane suda, kao i izvod iz intabulacione knjige, za nekretninu nad kojom se konstituiše hipoteka;

za neuknjižene objekte - rešenje kojim se odobrava izgradnja/potvrda o prijemu dokumentacije ili lokacijska/građevinska dozvola i dokaz o vanknjižnom vlasništvu (pravni sled);

• procena vrednosti nekretnine pod hipotekom urađena od strane ovlašćenog sudskog procenitelja prihvatljivog i za banku i za NKOSK – za neuknjižene objekte procena mora da sadrži izjavu veštaka o stepenu završenosti (minimum 80%, ako nije u pitanju projektno finansiranje) i izjavu o usklađenosti objekta sa projektno-tehničkom dokumentacijom;

• overen ugovor o hipoteci ili overena založna izjava o uspostavljanju založnog prava sačinjeni u skladu sa Zakonom o hipoteci, koji imaju snagu izvršne isprave, sa prijemnim pečatom nadležnog registra;

• izjava o upoznatosti supružnika založnog dužnika sa postupkom zasnivanja hipoteke;

• polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na banku;

• polisa osiguranja života vunkulirana na banku, ukoliko je korisnik kredita zaključio životno osiguranje;

• rešenje o upisu hipoteke (banka će po dobijanju istog, naknadno dostaviti Korporaciji i pravnosnažno rešenje o upisu hipoteke u zemljišnu knjigu/katastar nepokretnosti/intabulacionu knjigu za uknjžene objekte, dok je za neuknjižene objekte, radi konačnog osiguranja kredita, potrebno priložiti rešenje o upisu hipoteke).

Ukoliko se radi o subvencionisanom kreditu, pored dokumentacije potrebne za osiguranje komercijalnog kredita, neophodno je obezbediti i sledeću dokumentaciju:

• zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije;

• izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat;

• izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su u braku);

• uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita/supružnika;

• potvrdu o visini primanja supružnika korisnika kredita, bez obzira na to da li je učesnik u kreditu, odnosno, izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije u radnom odnosu;

• rešenje kojim se odobrava izgradnja / potvrdu o prijemu dokumentacije ili lokacijsku/građevinsku dozvolu (kako bi se utvrdilo da je predmet kupovine novoizgrađena nepokretnost - uslov propisan Uredbom), dok je za objekte u izgradnji potrebno priložiti dokaz o vanknjižnom vlasništvu (pravni sled).

za Vojna lica Vojske Srbije još i:

• izjavu, overenu od strane nadleženog starešine, da korisnik svoje stambeno pitanje rešava trajno putem kredita i da se odriče prava na rešavanje stambenog pitanja po propisima o stambenom obezbeđivanju u Ministarstvu odbrane;

• potvrdu o procentu kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije na koji korisnik kredita ima pravo, a koju mu izdaje nadležni organ Ministarstva odbrane.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar