Izvršitelji gledaju u katastar, a vlasnici stanova u ugovor

Tre­ći­na svih ne­po­kret­no­sti u Sr­bi­ji ni­je upi­sa­na ka­ta­star, re­če­no je ju­če na tre­ćem go­di­šnjem sa­ve­to­va­nju jav­nih iz­vr­ši­te­lja na Ko­pa­o­ni­ku. Su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Pre­drag Tri­fu­no­vić ob­ja­snio je da je to ne­pre­ci­zan po­da­tak i da se za­pra­vo ne zna tač­no ko­li­ko sta­no­va, ku­ća, po­slov­nog pro­sto­ra i ze­mlji­šta ni­je upi­sa­no u ka­ta­star. To ne zna ni Re­pu­blič­ki ge­o­det­ski za­vod.

Za iz­vr­ši­te­lje je me­ro­dav­no ono što pi­še u ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti. Vla­sni­kom sma­tra­ju ono­ga ko je ta­mo upi­san, a ne ono­ga ko im po­ka­zu­je ugo­vor da je ku­pio stan i pla­tio ga.

– Naj­u­gled­ni­ji srp­ski list pi­sao je pre tri­de­se­tak da­na da je jed­na po­ro­di­ca osta­la bez sta­na u ko­jem je ži­ve­la 25 go­di­na, zbog du­ga pred­u­ze­ća „Že­le­zni­ce Sr­bi­je” pre­ma svo­jim rad­ni­ci­ma kao po­ve­ri­o­ci­ma. Iako je svo­ji­na ste­če­na ugo­vo­rom o ot­ku­pu sta­na od „Že­le­zni­ca”, lju­di su osta­li bez sta­na jer se on u knji­ga­ma vo­di na pred­u­ze­će – re­kao je su­di­ja Tri­fu­no­vić na ju­če­ra­šnjoj ras­pra­vi, ko­joj je pri­su­stvo­va­lo oko dve sto­ti­ne iz­vr­ši­te­lja i advo­ka­ta.

U „Te­mi ne­de­lje” na­šeg li­sta, pod na­slo­vom „Sta­no­vi u zo­ni su­mra­ka”, na­ve­li smo ne­ko­li­ko slu­ča­je­va (iz Be­o­gra­da, Le­skov­ca i Vr­ba­sa) u ko­ji­ma su vla­sni­ci sta­no­va osta­li bez svo­jih ne­kret­ni­na za­to što su biv­ši vla­sni­ci ima­li du­go­ve pre­ma ban­ka­ma ili dru­gim po­ve­ri­o­ci­ma. Stav Ko­mo­re iz­vr­ši­te­lja, Advo­kat­ske ko­mo­re i Re­pu­blič­kog ge­o­det­skog za­vo­da bio je isti – da je ka­ta­star ja­či od ugo­vo­ra.

Me­đu­tim, ju­če su se na ras­pra­vi ču­la i dru­ga­či­ja mi­šlje­nja. Vi­de­lo se da su i sa­mi iz­vr­ši­te­lji po­de­lje­ni i da u svom po­slu na­i­la­ze na te­ške ži­vot­ne si­tu­a­ci­je.

Nije poznato ko­li­ko sta­no­va, ku­ća, po­slov­nog pro­sto­ra i ze­mlji­šta ni­je upi­sa­no u ka­ta­star

– Kad gra­đa­nin osta­ne bez sta­na zbog tu­đeg du­ga, sve se svo­di na obra­zlo­že­nje: „Sam si kriv što se ni­si na vre­me upi­sao u ka­ta­star. Šta si če­kao? Ko­ji je mo­tiv da se ne upi­šeš?” U Ne­mač­koj se in­si­sti­ra na upi­su u ka­ta­star. Ta­mo kup­ci ne spa­va­ju dok se ne iz­vr­ši upis u ze­mlji­šne knji­ge. U Fran­cu­skoj je pot­pu­no dru­ga­či­je – no­si­lac pra­va svo­ji­ne po­sta­je se mo­men­tom za­klju­če­nja ugo­vo­ra. Ta­ko bi tre­ba­lo da je i kod nas – re­kao je Tri­fu­no­vić.

Da se iz­vr­ši­te­lji na­la­ze u ne­bra­nom gro­žđu, bi­lo je ja­sno kad se iz pu­bli­ke za reč ja­vio Zo­ran Du­kić iz Ja­go­di­ne.

– Slu­šam ov­de pro­fe­so­ra Prav­nog fa­kul­te­ta ko­ji za­stu­pa jed­no sta­no­vi­šte, pa su­di­ju Vr­hov­nog su­da ko­ji ima sa­svim dru­ga­či­je mi­šlje­nje, pa su­di­ju Pri­vred­nog su­da, ko­ja je bli­ža mi­šlje­nju pro­fe­so­ra, a on­da ču­jem i apla­u­ze iz pu­bli­ke na iz­la­ga­nje su­di­je Tri­fu­no­vi­ća. Ja vas sa­da kao struč­nja­ke pi­tam: Šta ja da ra­dim pred lju­di­ma? Ka­ži­te mi! Ja od­go­va­ram svo­jom imo­vi­nom za ono što ura­dim kao jav­ni iz­vr­ši­telj – bio je iskren i otvo­ren Du­kić i za­slu­žio apla­uz ce­le sa­le.

Kon­kre­tan od­go­vor, me­đu­tim, ni­je do­bio – jer ga ne­ma.

Iz­vr­ši­telj Mir­ja­na Di­mi­tri­je­vić re­kla je da upis u ka­ta­star ko­šta 9.000 di­na­ra, pa da ni­je ja­sno za­što se gra­đa­ni ne upi­su­ju kad su već za ku­po­vi­nu sta­na da­li vi­še de­se­ti­na hi­lja­da evra.

– Prak­sa po­ka­zu­je da je sa­mo oko 20 od­sto sa­ve­snih ku­pa­ca u spor­nim slu­ča­je­vi­ma, onih ko­ji za­i­sta ni­su zna­li da pro­da­vac sta­na ima dug i da taj stan mo­že bi­ti pred­met na­pla­te po­tra­ži­va­nja. U osta­lih 80 od­sto slu­ča­je­va reč je o fik­tiv­nim ugo­vo­ri­ma, kad se fik­tiv­nom pro­da­jom sta­na iz­i­gra­va po­ve­ri­lac i iz­be­ga­va na­pla­ta du­ga – re­kla je Mir­ja­na Di­mi­tri­je­vić.

– Da li će­te po tom osno­vu po­pi­sa­ti i pro­da­ti po­la Sr­bi­je tu­đih sta­no­va i ku­ća? – pi­ta­la je Ja­smi­na Mi­lu­ti­no­vić, pred­sed­ni­ca Advo­kat­ske ko­mo­re Čač­ka. Re­kla je da sa­mo sud mo­že da utvr­di šta je či­ja svo­ji­na, a ne iz­vr­ši­te­lji, ko­ji su ovla­šće­ni da iz­vr­še na­pla­tu du­go­va.

Iz­vr­ši­te­lji ape­lu­ju na gra­đa­ne da od­mah pri ku­po­vi­ni sta­na iz­vr­še upis svo­ji­ne u ka­ta­star, a na­gla­ša­va­ju da bi o to­me tre­ba­lo da vo­de ra­ču­na i jav­ni be­le­žni­ci pri­li­kom ove­re ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar