Grad Beograd prodaje 26 stanova

Na osnovu rešenja gradonačelnika Beograda, Grad Beograd oglasio je danas otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada i to javnim nadmetanjem za 26 nepokretnosti. Razgledanje nepokretnosti je svakog radnog dana, počevši od 29. juna do 16. jula, od 10 do 14 časova.

Navedene nepokretnosti otuđuju se u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju. U skladu sa zakonom, pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica koja do 17. jula dostave potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz oglasa za koju se lice prijavljuje. Lica koja su zainteresovana za kupovinu više nepokretnosti iz oglasa, moraju dostaviti prijavu za svaku nepokretnost posebno.

Sve potrebne informacije, kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenim nepokretnostima, mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, telefon 2753-763, od 9 do 15 časova.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 17. jul, a pravo učešća u javnom nadmetanju imaju samo ona lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu.

Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45 ili poslati poštom. Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koji se oglas odnosi i ko je podnosilac.

Javno nadmetanje će se održati 22. jula u 12 časova u Sali II u suterenu poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta 43-45.

Detaljnije informacije mogu se naći na sajtu Grada Beograda u delu Gradski oglasi, konkursi i tenderi.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar