Dva meseca do stambenog kredita

Građani se sve češće odlučuju za stambene kredite prilikom kupovine stana, jer su u ovom trenutku kod većine banaka povoljni uslovi, odnosno kamate su niske. Tako se ovi zajmovi u evrima mogu uzeti sa rokom otplate i do 30 godina, sa kamatom od 2,20 do 2,90 odsto godišnje. Učešće iznosi 20 odsto. Nekoliko banaka odobrava stambene kredite u dinarima, ali je kamata znatno veća i iznosi sedam odsto. Iako postoji valutni rizik, građani se radije opredeljuju za kredite u evrima upravo zvog povoljnije kamate. Klijent maksimalno može da optereti platu ratom do 50 odsto.

Neke banke omogućavaju građanima da uzmu kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije, da bi smanjili troškove, kao i bez životnog osiguranja.

Oni koji razmišljaju o podizanju kredita za stan ili kuću treba dobro da razmisle da li će mesečna rata iznositi više od trećine primanja i da pažljivo, s pravnicima, pregledaju ponude svih banaka.

Mesečna rata ne bi smela da bude veća od trećine plate na koju porodica računa kao na siguran izvor prihoda. Mnogi se odlučuju na ratu koja čini polovinu, pa i više od polovine redovnih prihoda, i ubrzo se zadužuju preko svake mere, jer sa preostalim novcem ne mogu "normalno" da žive.

Takođe, treba pažljivo pregledati sve ponude banaka, čitati između redova i zamoliti prijatelje pravnike da to isto urade. Naime, većina ljudi koja je spremna da podigne kredit, u želji da se što pre skući, ne želi da pročita klauzule ugovora koje jasno kažu šta čoveka čeka narednih 30 godina.

I na kraju, treba se dobro naoružati strpljenjem, jer će za ceo postupak od predaje prvog dokumenta, pa do realizacije kredita proći najmanje dva meseca. Naravno, ishod je neizvestan, pa da ne biste "bacili" novac treba krenuti mudro u čitavu akciju kupovine doma na kredit.

Šta je potrebno kako bi se konkurisalo za stambeni kredit?

Pravila za konkurisanje za stambni kredit nisu ista u svim bankama, ali sve traže isti broj papira da bi odobrile zajam:

1. Prvi dokument je zahtev za odobrenje plasmana, a original mora da bude overen kod poslodavca. Dakle, kredit može da podigne samosoba sa stalnim zaposlenjem. Uz to se uzima i rešenje o administrativnoj zabrani - za kredite bez devizne klauzule, a dva primerka se overe kod poslodavca.

2. Drugi dokument je i potvrda o stalnom radnom odnosu i dužini radnog staža, a original mora da se overi kod poslodavca.

3. Očitana lična karta i foto-kopija dokumenta, kao i izvod banke za prethodnih 12 meseci o prometu zarada, koji se preuzima u banci u kojoj zaposleni ima tekući račun.

4. U Poreskoj upravi se traži PPDG-2R obrazac ili rešenje o utvrđivanju poreza na dohodak građana (neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici).

5. Original kupoprodajnog predugovora ili ugovora o kupovini stana.

6. Iz Katastra se uzima original vlasničkog lista ne starijeg od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

7. Procena vrednosti nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka, a mora da je uradi i overi ovlašćeni sudski procenitelj.

8. Foto-kopija pravosnažnog rešenja za odobrenje izgradnje, projekta i predmer i predračun radova (ukoliko je reč o izgradnji stambenog objekta).

9. Na obrascu banke daje se izjava založnog dužnika fizičkog lica o bračnom statusu, i prilažu foto--kopija lične karte založnog dužnika i njegovog bračnog druga i ugovor o kreditu (kao dokaz o sticanju vlasništva).

10. Original i foto--kopija polise osiguranja vinkulacije. To je polisa osiguranja nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka vinkulirana u korist banke.

11. Original overene založne izjave (na dan isplate kredita) i original overene izjave o upoznatosti bračnog druga o uspostavljanju hipoteke (na dan isplate kredita).

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar