Banke jedino kamate menjaju

Postignut dogovor oko jedinstvenih troškova za stambene kredite. Na listi i izdaci koji ne zavise od bankara.

UDRUŽENjE banaka Srbije je sačinilo jedinstvenu ponudu koju banke treba da daju svakom građaninu koji se odluči da uzme stambeni kredit. Bankari su dužni da u ovom dokumentu predoče sve stavke koje ulaze u cenu stambenog zajma, kao i sve prateće troškove. Potrebno je da navedu vrstu i iznos svih obaveza koji padaju na teret klijenta, kako onih koji zavise, tako i onih koji nemaju veze sa bankom.

Stambeni kredit

U Srbiji je, dosad, odobreno više od 90.000 stambenih kredita u iznosu većem od 358 milijardi dinara. Oko 20.000 stambenih pozajmica je odobreno u švajcarskim francima, a ostatak u evrima. Kamatne stope se trenutno kreću od 4,50 do 6,90 odsto zavisno od banke, vrste stambenog kredita, roka otplate, hipoteke... Osim cene ovog zajma veoma su važni prateći troškovi koji za iznos od 30.000 evra iznose više od 1.000 evra.

- Jedinstven reprezentativan primer stambenog kredita je isti za celu teritoriju Srbije, bez obzira na različite troškove po regionima i urađen je na osnovu prosečnog zajma od 30.000 evra - navode u UBS. - Banka potencijalnom korisniku uručuje obrazac ponude sa konkuretnim iznosom kredita koji klijent zahteva i preciznim troškovima koje plaća, a koji zavise od banke. Na primer, naknada za obradu kredita, izveštaj Kreditnog biroa, menica... U obrascu ponude banka će uneti potrebne troškove iz reprezentativnog primera koji su potrebni za davanje zajma, a na koje banka ne utiče sa napomenom da se radi o okvirnim iznosima. To su overa založne izjave, osiguranje života, izdavanje lista nepokretnosti, premija NKOSK...

Navedeni troškovi, kako kažu u UBS, koji ne zavise od banke utiču na obračun efektivne kamatne stope. Može se dogoditi da klijent bude doveden u zabludu i izabere povoljniju kamatu one banke koja je uzela niže iznose u reprezentativnom primeru.

- Kako su podaci u ponudi informativnog karaktera,članovi Odbora za poslove sa stanovništvom UBS su smatrali da je potrebno naći rešenje koje preterano ne opterećuje banku, a istovremeno sprečava nelojalnu konkurenciju među bankama. Zato smo doneli reprezentativni primer. On je utvrđen samo kod stambenih kredita, jer kod ove vrste zajma postoji veći broj troškova koji padaju na teret korisnika, a na koje banka ne može da utiče, niti su poznati u trenutku davanja ponude, a mogu značajno da utiču na visinu efektivne kamate.

OLAKŠICE ZA GRKE

GRČKA vlada radi na planu da se građanima koji su podigli hipotekarne kredite omogući otplata istih uz snižene kamatne stope na period do 15 godina. Zvanična Atina se odlučila na ovaj korak u okviru širih napora da se smanji broj nenaplativih zajmova u zemlji i da se tržište nekretnina oporavi od oštrog pada cena do kog je došlo tokom šestogodišnje recesije. Vlada očekuje da će idućeg meseca finalizovati plan, koji bi korisnicima hipotekarnih kredita pružio pravo da zamrznu otplatu 30 odsto zajma.

OVERA KOD NOTARA MINIMALNA notarska nagrada za založnu izjavu ako je vrednost nepokretnosti do 600.000 dinara je 4.320 dinara sa PDV, a za vrednost 600.000 - 2,5 miliona je 7.200 dinara. Nagrada za vrednost između 10 i 14 miliona dinara je 20.160dinara. Založna izjava je u formi javnobeležničkog zapisa, što znači i sačinjavanje isprave i njenu overu, ističu u Javnobeležničkoj komori. Overa u sudu moguća je samo u onim sredinama gde beležnici još ne postoje.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar