BGnekretnine Newsletter br.7

U ovom broju:

Korak po korak do uknjižbe - Pripremite dokumentaciju

Kada ste utvrdili status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju. Primera radi, možemo izdvojiti nekoliko tipičnih situacija:

a) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac uknjižen kao vlasnik Potrebno je pripremiti sledeće:

Ugovor o kupoprodaji:

Ako je kupac pravno pice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije, u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u opštini).

b) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije uknjižen kao vlasnik

Ako prodavac iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nije uknjižen kao vlasnik nepokretnosti, a uknjiženo je neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priložiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog nosioca prava, čime se dokazuje neprekinut niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znači da je u slučaju da je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima. Pri tome, za sve isprave važi ono što je navedeno za sadržaj ugovora o kupoprodaji.

Kod ugovora o otkupu stanova u društvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo društveno pravno lice a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi između tih pravnih lica (kontinuitet vlasništva se dokazuje samo od društvenopravnog lica koje je zaključilo ugovor o otkupu u svojstvu prodavca do poslednjeg sticaoca u nizu).

v) Uknjižba prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ili poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža), a pravo svojine nije uopšte uknjiženo

Ukoliko je objekat evidentiran na katastarskom planu, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priložiti i:

Građevinsku i upotrebnu dozvolu (rešenje o odobrenju za izgradnju odnosno za upotrebu objekta koje se dobija od nadležne opštinske odnosno gradske uprave)

Ako zemljište nije upisano na investitora iz dozvola, potrebno je pribaviti isprave kojima je stekao pravo na zemljištu.

Ako objekat nije evidentiran na katastarskom planu, pored svega napred navedenog, potrebno je i angažovati ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko snimanje zgrade (spisak geodetskih organizacija možete naći na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.sr.gov.yu/go, ili u nadležnoj službi RGZ-a) i prijaviti promenu u katastru nepokretnosti.

g) Uknjižba prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, na osnovu ugovora o prenosu prava korišćenja

Pored ugovora o prenosu prava korišćenja, za koji važi sve navedeno za ugovor o kupoprodaji (pod a)), i fotokopije lične karte ili izvod iz Agencije za privredne registre za sticaoca, potrebno je pripremiti:

Rešenje nadležne opštinske uprave doneto na osnovu čl. 84. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se utvrđuje pravo korišćenja ostalog neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini:

d) Upis hipoteke

Ako je na nepokretnosti koja se zalaže uknjiženo pravo svojine založnog dužnika Potrebno je pripremiti jednu od ovih isprava koje mogu biti osnov hipoteke, i to:

Ugovor o hipoteci

Založna izjava

Sve što je navedeno za ugovor o hipoteci važi i za založnu izjavu. Založnu izjavu daje vlasnik nepokretnosti koja se zalaže.

Rešenje nadležnog suda kojim se prihvata sporazum stranaka o obezbeđenju potraživanja zasnivanjem hipoteke, prema Zakonu o izvršnom postupku. Ako nepokretnost koja se zalaže nije uknjižena

U ovom spučaju hipoteka se može upisati na osnovu ugovora o hipoteci ili založne izjave, pored kojih je potrebno priložiti:

Građevinsku dozvolu (rešenje nadležne opštinske, odnosno gradske, uprave o odobrenju za izgradnju objekta koji se zalaže):

đ) Brisanje hipoteke

Da bi se hipoteka brisala, odnosno ispisala, potrebno je priložiti pismenu izjavu poverioca da pristaje na ispis. Ako potraživanje nije izmireno, potpis poverioca na izjavi mora biti overen kod suda. Izjava mora biti predata u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili opštini).

Koje su obaveze prodavca

Od momenta zaključenja Predugovora, Prodavac je u obavezi da primi celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Kupcem. Do momenta zaključenja i overe glavnog Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je u obavezi da izmiri sve svoje obaveze nastale po osnovu PTT usluga, EDB-a, Infostana, poreza na imovinu. Na dan zaključenja Kupoprodajnog ugovora, Prodavac je u obavezi da dostavi Potvrdu Infostana zaključno sa prethodnim mesecom, Uverenje RUJP nadležne opštine da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, poslednji račun za struju, poslednji račun za telefon.

Prodavac je takođe u obavezi da u momentu zaključenja Kupoprodajnog ugovora preda Kupcu ključeve predmetne nekretnine ispražnjene od lica i stvari, sa standardnom opremom.

Prostor za Vašu reklamu

Sa preko 50.000 posetialca mesečno BGnekretnine.net pruža kvalitetnu platformu za vašu promociju. Vaša reklama na našoj posećenoj Internet prezentaciji može vam doneti samo korist. Nudimo vam mogućnost reklamiranja u vidu centralnog, ili preko manjih banera. Za bliže informacije obratite se na oglasi@bgnekretnine.net

Posebne usluge

Stojimo Vam na raspolaganju oko sastavljanja teksta oglasa na srspkom i engleskom jeziku, ili njegove dopune, kao i postavljanja fotografija ulice ili dela grada u kojoj se nekrtnina nalazi (ukoliko ne raspolazete fotografijama same nekretnine), a sve u cilju sto boljeg prezentovanja Vase nekretnine potencijalnim kupcima. Nudimo Vam mogucnost postavljanja Vaseg oglasa na naslovnoj strani naseg sajta, u sekciji «Predstavljamo».

Svaki oglas na naslovnoj stranici sajta vidi svaki posetilac. Na ovaj nacin Vas oglas ce videti 20 puta vise posetilaca, cime znatno povecavate mogucnost da svoju nekretninu prodate u sto kracem vremenskom periodu, po zeljenoj ceni.

Za sve detaljnije informacije mozete nam se obratite na admin@bgnekretnine.net.

O nama

BG nekretnine je najpopularniji sajt za "Nekretnine bez Posrednika". Mi smo i dalje prvi rezultat Google pretrage za kljucnu rec "nekretnine". Sve veci broj svakodnevnih poseta nasem sajtu vam garantuje da ce vas oglas videti veliki broj potencijalnih kupaca, cime u velikoj meri povecavate mogucnost da svoju nekretninu prodate po zeljenoj ceni, u sto kracem vremenskom roku.

Vas banner na BGnekretnine

Sarađivali smo sa OTP bankom, sarađujemo sa Unicredit bankom, u toku je dogovor o saradnji sa EFG bankom... Ako i vi želite da se reklamirate na najposećenijem sajtu o nekretninama, javite se našoj agenciji Httpool d.o.o.

Httpool mreža servira različite formate bannera, koristeći DoubleClick tehnologiju koja vam pruža veliki broj mogućnosti za dosezanje definisane ciljne grupe na pravom mestu i u pravo vreme.

Besplatno Oglasavanje

Mi Vam Nudimo mogucnost besplatnog oglasavanja Vase nekretnine na www.bgnekretnine.net.