Legalizacija objekata u Crnoj Gori

Poslednji rok za predaju zahteva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Crnoj Gori istekao je 16. jula 2018. godine. Prema podacima Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), zaključno sa poslednjim rokom predato je 51.158 zahteva. Do sada je obrađeno oko 29.000 zahteva.

Spekuliše se da većina objekata za kojem su predati zahtevi ne ispunjava uslove za legalizaciju po osnovu važećih Urbanističkih planova.

Da bi se neki objekat legalizovao, neophodno je da bude usklađen sa definisanim planskim parametrima od kojih su najznačajniji i ujedno najviše narušavani Indeks zauzetosti i Indeks izgrađenosti Urbanističke parcele kao i pozicija objekta u prostoru, gde je često problematičan odnos prema susednim objektima i građevinskim linijama, kao i visina objekta.

Takođe, često je upitna i pravno svojinska situacija na parcelama na kojima su objekti izgrađeni.

Pozitivno rešenje o legalizaciji mogu u ovom trenutku očekivati sami vlasnici objekta koji se uklapaju u zadate parametre važećeg planskog dokumenta - DUP-a (Detaljnog Urbanističkog Plana), imaju nedvosmisleno definisan svojinsko-pravni aspekt i predali su potpunu dokumentaciju.

Razmatranje zahteva za legalizaciju objekata koji nisu u skladu sa važećim urbanističko-planskim parametrima biće obustavljeno do usvajanja Plana Generalne Regulacije za šta je predviđen krajnji zakonski rok do 16. Oktobra 2020. godine.

Zajednica Opština zahteva produženje produženje roka za predaju zahteva za legalizaciju do donošenja Plana Generalne Regulacije. Ovaj zahtev se odnosi samo na objekte koji se nalaze na orto-foto snimku teritorije Crne Gore koji je završen krajem 2018. godine, a nikako za objekte koji su nelegalno sagrađeni nakon toga.

Razlozi za produženje roka su kako u kompleksnosti i obimu procedure tako i u činjenici da određeni broj nelegalno sagrađenih objekata pripada dijaspori i strancima, koji obično dolaze leti i koji nisu imali mogućnosti da se blagovremeno informišu o samom procesu i rokovima za predaju zahteva.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar