​Iz­dva­ja­nje za uprav­ni­ka zgra­de uskla­di­ti sa ve­li­či­nom sta­na

Ne­pri­hva­tlji­vo je da vla­snik sta­na od 30 kva­dra­ta pla­ća uslu­ge pro­fe­si­o­nal­nog uprav­ni­ka isto kao vla­snik sta­na od 300 kva­dra­ta. Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da (član 64) pla­ća­nje upra­vlja­nja (uprav­ni­ka) pre­pu­šta od­lu­ka­ma skup­šti­na stam­be­nih za­jed­ni­ca ili iz­u­zet­no, pra­vi­li­ma vla­sni­ka (član 17) usa­gla­še­nih sa od­go­va­ra­ju­ćim ak­ti­ma je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve (gra­do­va i op­šti­na).

Po­zna­to je da se ku­po­vi­na, sta­na­ri­na ili za­kup (po pra­vi­lu) pla­ća­ju za­vi­sno od ve­li­či­ne (kva­dra­tu­re) sta­na. I po­re­ske osno­vi­ce za imo­vi­nu utvr­đu­ju se pre­ma po­vr­ši­ni sta­na ili ze­mlji­šta. Da­kle, naj­pra­ved­ni­je re­še­nje za pla­ća­nje upra­vlja­nja zgra­dom je ono sra­zmer­no ve­li­či­ni sta­na.

Jav­ni in­te­res Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u spro­vo­đe­nju stam­be­ne i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke je­ste da spre­či ne­prav­du. A ona je mo­gu­ća ako stam­be­na za­jed­ni­ca pre­gla­sa ma­nji­nu iz ma­njih sta­no­va i od­lu­či na osno­vu pro­pi­sa lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da svi vla­sni­ci po­seb­nih de­lo­va (sta­no­va) ne­za­vi­sno od ve­li­či­ne, jed­na­ko pla­ća­ju iza­bra­nog (ako se pla­ća) pro­fe­si­o­nal­nog ili pri­nud­nog uprav­ni­ka.

Ne ve­ru­jem da ta­kva prak­sa po­sto­ji bi­lo gde u sve­tu. Ako i po­sto­ji, ne­pra­ved­na je. Ako je ima u Sr­bi­ji, on­da je to pr­vo­ra­zre­dan po­sao za za­štit­ni­ka gra­đa­na.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar