Kako do dozvole za zamenu prozora?

Zamena prozora, u stanu, spada pod tzv. investiciono održavanje, pa je zbog toga potrebno nabaviti i dozvolu sa izvođenje takvih radova.

Naime, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, investiciono održavanje podrazumeva izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta, u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije. Samim tim utiče se na spoljašnji izgled objekta, ali se u pitanje dovodi i bezbednost ostalih stanara, pa je neophodno dobiti saglasnost opštine na kojoj se vaša nekretnina nalazi.

Kako bismo vam, kao i do sada, dali samo proverene informacije, obratili smo se za pomoć opštini Novi Beograd, gde su nam rekli na koji način svi zainteresovani građani mogu da dođu do neophodne dozvole za izvođenje svih onih radova koji spadaju pod investiciono održavanje.

Neophodna dokumentacija

Dakle, ako ovih dana planirate da zamenite npr. spoljnu stolariju u vašem stanu, pre izvođenja samih radova znajte da je potrebno u opštini, na kojoj se vaša nekretnina nalazi, doneti određenu dokumentaciju, ali i podneti zahtev za dobijanje dozvole. U opštini Novi Beograd naveli su nam:

„Radovi na zameni fasadne stolarije spadaju u radove na investicionom održavanju objekta za koje je, uz predviđeni obrazac zahteva (koji je potrebno popuniti pre podnošenja zahteva), potrebno podneti i sledeću dokumentaciju:

• Dokaz o pravu svojine na objektu u kojem se radovi izvode (Izvod iz lista nepokretnosti koji se pribavlja u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti)

• Tehnički opis i popis radova u formi elaborata, overen od strane odgovornog projektanta za radove na investicionom održavanju objekta

Zahtev za izdavanje odobrenja podnosi se organizacionoj jedinici Gradske opštine nadležnoj za građevinske poslove (Odeljenju za građevinske i komunalne poslove), ukoliko se radi o objektu do 800m² bruto građevinske površine, odnosno organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za građevinske poslove (Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove) ukoliko je predmetni objekat veći od 800m²“.

Troškovi izdavanja dozvole

Troškovi u vezi pokretanja i vođenja postupka po zahtevu za investiciono održavanje objekta, svode se na plaćanje takse za podnošenje zahteva - 250,00 RSD i takse za izdavanje rešenja - 430,00 RSD, koje se plaćaju u okviru postupka pred postupajućim organom Gradske opštine.

Takođe, postoje troškovi za izradu tehničke dokumentacije, koju vi kao podnosilac zahteva naručujete i plaćate odgovornom projektantu (firmi) koju odaberete da vam izradi tehničku dokumentaciju. Naravno, ne treba zaboraviti ni troškove plaćanja takse Službi za katastar nepokretnosti prilikom pribavljanja dokaza o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti).

I na kraju kada prikupite svu neophodnu papirologiju i predate kompletan zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta čekaćete na izdavanje odobrenja u proseku od dva do pet dana, potvrdili su nam u ovoj beogradskoj opštini.

Pod investiciono održavanje spada:

Popravka/zamena krovne konstrukcije
Popravka/zamena dimnjaka
Popravka/zamena stolarije
Popravka/zamena lifta sa pripadajućim delovima
Popravka/zamena hidroizolacije
Popravka/zamena vodovodne i kanalizacione mreže
Instalacija centralnog grejanja
Instalacija ventilacionih kanala
Popravka/zamena instalacija centralnog grejanja
Popravka/zamena plinskih instalacija

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar